iliana mirtschewa

  [BG]   EN  
iliana mirtschewa

 
Рейтинг: 2.00
(107)
Начало/ Home page
Глог
CV
Публикации
Нова книга/ new book
Фото Галерия/ My Pictures Galery
Seminare/ Lectures/Семинари/ Лекции
Адреси/ Adresses
Връзки/ Links
Календар/ Calendar
Some Publications
projects / проекти
Статии в Dir.bg
DownloadsПубликации / Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието (2004). София,ИК "Веда Словена-ЖГ./ Problems of the Teaching Primary Science and Social Studies (2004). Sofia, Veda Slovena-JG Ed.

Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието (2004). София,ИК "Веда Словена-ЖГ./ Problems of the Teaching Primary Science and Social Studies (2004). Sofia, Veda Slovena-JG Ed.
03.02.06 10:54

Автор:Илиана Мирчева/ Iliana Mirtschewa
Книгата представя теорията, свързана със запознаването на учениците от началното училище с природната и социалната среда. Разгледани са исторически и съвременни аспекти на поставената проблематика. Трудът съдържа и разнообразни предложения за приложение на теорията в педагогическата практика - конкретни дидактични игри, задачи за самостоятелна и групова работа, тестови задачи, идеи за проекти и проблемни задачи и др.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Предговор                                                                                              

 

 

1.  Дидактиката на родинознанието и природознанието като педагогическа наука                                                                   

 

1. 1. Същност, предмет и задачи на дидактиката на родинознанието и природознанието                                                 

 

1. 2. Връзка на дидактиката на родинзнанието и природознанието с другите науки                                                       

 

2. Възникване и развитие на идеите за запознаване на учениците от начална училищна възраст с природната и обществената среда                                                                                              

 

2. 1. Възникване и развитие на идеята за обучение по родинознание                                                                          

 

2. 2. Исторически преглед на основните направления за преподаване на учебното съдържание по природознание           

 

2. 2. 1. Практическо направление                                           

 

  2. 2. 2. Морфологично-описателно (систематично) направление                                                                                    

 

 2. 2. 3. Биологично направление                                                 

 

 2. 2. 4. Подреждане по природни семейства                        

 

2. 2. 5. Подреждане според културно-историческите степени                                                                                                

 

2. 3. Идеята за запознаване на учениците с природната и обществената среда и нейното практическо приложение в българското начално училище (исторически преглед)                

 

3. Място на учебните предмети “роден край”, “родинознание” и “природознание” в обучението в началното училище                   

 

3. 1. Концепции за обучение, насочено към запознаване на учениците от началното училище с природната и обществената среда                                                                             3. 1. 1. Тенденция за тривиализиране                       

 

3. 1. 2. Тенденция за прекалена научност                             

 

3. 1. 3. Тенденция за ориентиране към концепциите на реформаторската педагогика                                                             

 

3. 2. Място на учебния предмет “роден край” в обучението в началното училище                                                                               

 

3. 3. Място на учебния предмет “родинознание” в обучението в началното училище                                                               

 

3. 4. Място на учебния предмет “природознание” в обучението в началното училище                                                                            

4. Място на дидактичните принципи в обучението по роден край, родинознание и природознание                                                                               

 

4. 1. Принцип за нагледност в обучението                                       

 

4. 2. Принцип за научност                                                                      

 

4. 3. Принцип за системност                                                               

 

4. 4. Принцип за приемственост и последователност                   

 

4. 5. Принцип за достъпност                                                              

 

4. 6. Принцип за индивидуален подход                                             

 

4. 7. Принцип за практическо приложение на знанията               

 

4. 8. Принцип за съзнателност                                                           

 

4. 9. Принцип за активност                                                                  

 

4. 10. Принцип за обучение, ориентирано към действие              

 

4. 11. Принцип за възпитаващо обучение                                        

 

4. 12. Принцип за историзъм                                                              

 

4. 13. Принцип за хронологизъм                                                          

 

4. 14. Принцип за пространствена локализация                            

 

4. 15. Принцип за свързване на историята със съвременността

 

5. Урокът - основна организационна форма на обучение по роден край, родинознание и природознание                                        

 

5. 1. Функции на уроците по роден край, родинознание и природознание                                                                                     

 

 5. 1. 1. Обучаваща функция                                 

  5. 1. 2. Възпитателна функция                                                  

 5. 2. Типове уроци                                                                               

  5. 2. 1. Урок за нови знания                                             

 5. 2. 2. Урок за затвърдяване на знанията и за формиране на умения                                                                       

 5. 2. 3. Урок за обобщаване и систематизиране на знанията                                                                                       

 5. 2. 4. Комбиниран урок                                                          

 6. Екскурзията - специфична организационна форма на обучение по роден край, родинознание и природознание          

 6. 1. Функции на екскурзията                                                            

  6. 1. 1. Обучаваща функция                                                     

  6. 1. 2. Възпитателна функция                                              

 6. 2. Използване на екскурзията в обучението по роден край, родинознание и природознание                                                        

 7. Методи на обучение, използвани при поднасянето на учебното съдържание по роден край, родинознание и природознание    

 7. 1. Класификация на методите на обучение                           

 7. 1. 1. Словесни методи                                                           

 7. 1. 1. 1. Устно изложение                                            

 7. 1. 1. 2 Беседа                                                             

 7. 1. 1. 3
Дискусия                                                                 

 7. 1. 1. 4. Конспективно изложение                         

 7. 1. 1. 5.Инструктаж                                               

 7. 1. 2. Нагледни методи                                                       

 7. 1. 2. 1. Наблюдение                                                      

 7. 1. 2. 2. Демонстрация

 7. 1. 3. Практически методи                                

 7. 1. 3. 1. Експеримент                            

 7. 1. 3. 2. Упражнение                                

 7. 1. 3. 3. Работа с учебника                        

 7. 1. 3. 4. Използване на исторически източници   

 7. 2. Активизиране на познавателната дейност на учениците с помощта на игровия метод                                             

 7. 2. 1. Ролеви (симулативни) игри                            

  7. 2. 2. Дидактични (учебни) игри                         

 7. 2. 2. 1. Подвижни дидактични игри               

 7. 2. 2. 2. Печатни дидактични игри 

 7. 2. 2. 3. Словесни дидактични игри         

 7. 2. 2. 4. Предметни дидактични игри    

 7. 2. 2. 5. Графични дидактични игри  

 7. 2. 2. 6. Предметно-печатни дидактични игри    

 7. 2. 2. 7. Предметно-словесни дидакични игри   

 7. 2. 2. 8. Подвижно предметни дидактични игри      

 7. 2. 2. 9. Словесно графични дидактични игри     

 8. Използване на учебни нагледни средства в обучението по роден край, родинознание и природознание                                                    

 8. 1. Класификация на учебните нагледни средства          

 8. 2. Учебни нагледни средства, които улесняват формирането на представи и понятия за природната среда                

 8. 3. Учебни нагледни средства, които улесняват създаването на представи за обществената среда                                            

 8. 4. Учебни нагледни средства, които улесняват създаването на географски представи и понятия                                                

 8. 5. Учебни нагледни средства, които улесняват формирането на исторически представи и понятия                                              

 9. Възможности за индивидуализация и диференциация на обучението                                                                                            

 9. 1. Място на самостоятелната работа в обучението по роден край, родинознание и природознание                    

 9. 2. “Партньорска работа” в обучението по роден край, родинознание и природознание

 9. 3. Груповото обучение при запознаването с природната и обществената среда                           

10. Използване на възможностите на “отвореното обучение” при запознаването с природната и обществената среда                 

 10. 1. “Свободна работа”                                                  

 10. 2. Утринен кръг                                                                              

 10. 3. Дневен план                                                                               

 10. 4. Обучение по седмичен план                             

 11. Запознаване на учениците от начална училищна възраст с природната и обществената среда чрез “проектно обучение” (обучение чрез проекти)                                                        

 11. 1. Същност на понятието “проектно обучение”                

 11. 2. Необходимост от използването на проектното обучение

 11. 3. Умения, необходими за успешното реализиране на един учебен проект                          

 11. 3. 1. Умение да се работи в група             

  11. 3. 2. Умение да се издирва и подготвя информация 

  11. 3. 3. Умение да се представят готови резултати       

 11. 3. 4. Умение да се организира работата               

 11. 3. 5. “Социални” и делови умения                             

 11. 4. Запознаване на учениците от начална училищна възраст с природната и обществената среда чрез проектно обучение

 11. 4. 1. Проекти, които поставят самото училище като тема за разглеждане                                                                            

 11.4. 2. Проекти, свързани с околната действителност в родното място и насочени към “социалното и културното подобряване” на начина на живот                                                   

 11. 4. 3. Проекти, свързани с екологични проблеми     

 12. Проблемност в обучението по роден край, родинознание и природознание                                                                                    

 12. 1. Характерни черти на проблемното обучение.

 12. 2. Разговори по проблеми                                       

 12. 3. Поставяте на проблеми в обучението по роден край, родинознание и природознание                                                       

 13. Място на биологичните идеи в обучението по роден край, природознание и родинознание                                                      

 13. 1. Природата непрекъснато се променя и развива   

 13. 2. Хранителни взаимоотношения между организмите   (Биологично равновесие в природата)                

 13. 3. Място на човека в природата                    

 13. 4. Опазване и възстановяване на природната среда 

 13. 5. Единство между организъм и среда (Единство на неживата и живата природа)                   

 13. 6. Причинно-следствена обусловеност на явленията в природата                                                                                            

 14. Контрол и проверка на знанията и уменията на учениците в хода на обучението по роден край, родинознание и природознание                                                                                    

 14. 1. Устна проверка                                                                

 14. 2. Писмена проверка                                                                   

 14. 3. Тестова проверка                                                                    

 14. 4. Графична проверка  

 14. 5. Практическа проверка                                           

 Литература            

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.4122