iliana mirtschewa

  [BG]   EN  
iliana mirtschewa

 
Рейтинг: 2.00
(107)
Начало/ Home page
Глог
CV
Публикации
Нова книга/ new book
Фото Галерия/ My Pictures Galery
Seminare/ Lectures/Семинари/ Лекции
Адреси/ Adresses
Връзки/ Links
Календар/ Calendar
Some Publications
projects / проекти
Статии в Dir.bg
DownloadsНова книга/ new book
ДОКОСВАНЕ ДО ПРИРОДАТА (автори: Илиана Мирчева, Елена Джамбазова) София: ИК "Веда Словена - ЖГ", 2006./Touch the Nature.(Authors: Iliana Mirtschewa, Elena Djambazova). Sofia: Publ. "Veda Slovena - JG", 2006.
Книгата “Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда” представя различни дидактически и възпитателни измерения на контакта между детето и природата. Трудът е разработен в две части. В първата част е разгледано отношението на малките ученици към природата. Проследени са етапи и основни тенденции в развитието на идеята за запознаване на децата от началното училище с природната среда. Разгледани са модерни идеи и основни акценти на екологичното образование и възпитание в световен мащаб. Представени са съвременни концепции, форми и методи за запознаване на учениците с околната среда. Предложени са 87 игри и повече от 160 разнообразни методически варианти, които могат да бъдат използвани при работа с деца от начална училищна възраст. Обоснована е необходимостта от осъществяване на синхрон между детския опит и преживяванията сред природата, природонаучната информация и изследователските методи за постигането на ефективност в обучението в началното училище. За всеки, който има желание да работи сред природата за доброто физическо развитие и физическо възпитание на учениците от началното училище е предназначена втората част на книгата. В нея са засегнати въпросите за здравно-хигиенните аспекти на заниманията сред природата. Проследена е документацията, регламентираща такива занимания в българското начално училище. Разгледани са публикации, свързани с темата. Подробно са обхванати въпросите за приложението на различните видове двигателни дейности – от гледна точка на техниката на движенията, методиката, организацията, допусканите грешки. Предложени са идеи за варианти при използване на различни средства, с оглед спецификата на средата. Описани са 54 примерни игри, с подробни указания за предназначението им, необходимата подготовка и организация, методическите изисквания, възможните грешки и проблеми при провеждането им.
15.00 л

Природата и техниката в ранния образователен процес. Под ред. на Илиана Мирчева. Том 1. София, ИК "Веда Словена", 2010.
6.00 л

Природата и техниката в ранния образователен процес. Под ред. на Илиана Мирчева. Том 2. София, ИК "Веда Словена", 2011.
15.00 л

Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище. София, ИК „Веда Словена” – ЖГ, 2013. (автор Илиана Мирчева)
Монографията „Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище” е разработена в рамките на 244 страници. Представени са възможностите за реализиране на диференциация в началното училище при запознаване на учениците с околната среда чрез отворено обучение. Разгърнати са теоретични аспекти на поставения проблем. Разгледана е същността на понятието диференциация в обучението. Направена е характеристика на отвореното обучение като контрапункт на затвореното, на центрираното около учителя обучение. Представена е същността на разнообразните форми на отворено обучение и възможностите, които те предоставят за осъществяването на диференциация в обучението. Подбрани и разгърнати са и разнообразни методически варианти за реализиране на тези форми. Те предоставят ценна база данни за началните учители. Специално внимание е обърнато не само на вариантите за реализиране на обучение, но и за възможностите за оценяване на резултатите от него, което в много публикации се сочи като важен и неразрешен от теорията и от училището проблем. Формулирани са авторски критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците в различни фази от обучението. Те са оформени в таблици, с което да се улесни тяхното приложение от началните учители. Така е предоставен отговор на интереса на съвременните учители към приложението и оценяването на учениците в процеса на индивидуалните и груповите форми на обучение. Описани и анализирани са резултати от собствени емпирични изследвания. Представени са данни от констатиращо изследване, проведено в България и в Германия, относно предимствата и проблемите при организирането на фронталното и на отвореното обучение. Направеният сравнителен анализ очертава значими тенденции, които се открояват в процеса на обучение. Формулирани са препоръки за повишаването на ефективността на учебния процес. Представени и анализирани са резултати от проведени собствени експериментални изследвания, в чиято основа стои използването на форми на отворено обучение при запознаване на учениците от началното училище (в България и в Германия) с природата и със социалната среда. В апробираните методически варианти са изпробвани и анализирани възможностите на различни концепции за запознаване на учениците с околната среда. Откроени са ценни предимства на приложените форми. Апробираните тематични акценти могат да послужат за обогатяване на педагогическата практика. В резултат на теоретичното изследване и на анализа на реализираните експериментални методически варианти се търси отговор на въпроса за предимствата и недостатъците на фронталното обучение, за позитивните акценти при използването на отвореното обучение. Предлага се разумно съчетаване на предимствата на тези два полюса в обучението с цел повишаването на ефективността на учебния процес в началното училище.
20.00 л


0.1316